Registered Papers

PAPER ID TITLE
FULL PAPER
REG.
27598 Using Game Consept in Introductionary Programming Courses: Scratch Example

+

+
27608 Making Wave Concept Tangible
+
+
27609 Students` Attitudes About A New Technology in Education Mobile Learning
+
+
27612 Distance Learning in Engineering and Technology
+
+
27613 Mobile Technologies and Learning
-
-
27614 Student- Centred Approach in Developing Video Project: Impact on Metacognitive Process Among Student -Teachers at Al-Ain University (UAE) and International Islamic University Malaysia
-
-
27615 The Problems of The Information Technology Courses at Secondary Schools
+
-
27616 Use of Open Source Software PC Emulator (QEMU) in Operating System Course and Student Evaluation
-
-
27617 çocukların GÖzüyle Onların İnternet Kullanım Profilleri ve Ailelerin Getirdiği Sınırlamalar: Anamur İlçe Örneği
+
+
27618 Innovative Technologies for Engaging Classrooms ITEC
+
+
27620 Are Candidates Satisfied Enough While Using Online Registration to Private Aptitude Tests?
+
+
27621 İlkÖğretim Öğrencilerinin İnterneti ve Arama Motorlarını Kullanım Durumları
+
+
27622 Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi (Increasing Opportunities Improving Technology Movement (Fatih) Project)
+
-
27623 The Application of New Computing Algorithm in Edge Detection
-
-
27630 The Predictive Role of Self-Esteem and Self-Perception on Problematic Internet Use
+
+
27631 Relationship Between University Students´ Problematic Internet Use and Their Academic Self-Efficacy, Academic Procrastination, and Eating Attitudes
+
+
27632 OrtaÖğretim ve Yüksek Öğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına YÖnelik Tutumlarının çeşitli Değişkenlere GÖre Karşılaştırılması
+
+
27633 Okul Öncesi Öğrencilerin İnternet Kullanımı İle Bilişsel Duyuşsal ve Sosoyal Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
+
+
27634 Probleme Dayalı Öğretimde Senaryo Süreci
+
+
27635 Adaptive E-Learning System
+
+
27636 Second Life Ortamında Rol Oynama Tekniği İle Yabancı Dil Öğretiminin Tasarımı ve Uygulanması
+
+
27637 GÖrsel İletişim Araçlarının Öğrenmeye Etkileri (Avantaj ve Dezavantajlar)
+
+
27638 Adapting The Quality Function Deployment Method To E-Learning System Development Processes
+
+
27639 Analogies in Introductory Programming Course: A Case Study
-

+

27644 Yaşam Boyu Öğrenme Programının Teknolojik Gelişmelere Olan Katkısının İncelenmesine İlişkin YüksekÖğretim Öğrenci GÖrüşleri: Bozok üniversitesi Örneği
-
-
27649 Mobile Learning, Opportunities and Challenges in Higher Education of Iran
+
-
27651 Web Based Education of Matlab Programming and Application of Online Exam (Matlab Programlamanın Örün (Web) Tabanlı Eğitimi ve çevrimiçi Sınav Uygulaması)
+
+
27652 Evaluating The Effect of Teaching Strategies and Learning Styles To Students´ Success
+
+
27653 Eğitimde Fatih Projesinin Sağlanması ÖngÖrülen Fayda ve Sosyal Etkileri
+
-
27655 Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi ve Projenin Eğitim Alanındaki Yansımalaro
+
+
27656 Modeling Teacher Candidates´ Achievement of Computer Course According To Some Variables
-
+
27657 Yatılı Okuyan OrtaÖğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına İlişkin GÖrüşleri
-
+
27658 Use of Molecular Modeling Programs in Teaching Organic Chemistry: The Case of Cyclohexane
+
+
27659 Değişik Branşlarda Okuyan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle İlgili GÖrüşleri
+
27660 Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarının İrdelenmesi
+
+
27661 "Maddenin Tanecikli Yapısı" ünitesine YÖnelik Geliştirilmiş Zenginleştirilmiş Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Tanıtımı
+
+
27662 Bilgi Teknolojileri YÖnetim Süreçleriyle Bütünleşik Bir E-Öğrenme Tasarım Modeli
+
+
27663 Bilgisayar Destekli Öğretimin İlkÖğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin İstatistik ve Olasılık ünitesini Öğrenmeleri üzerine Etkisi
+
+
27664 Use of The Program HOT POTATOES in The Teaching At The Primary School
+
+
27667 Türkçe Uzaktan Eğitim Araştırmalarında Güncel Eğilimler
-
-
27668 Attitudes and Motivation of English Language Teachers Concerning the DynEd System in Secondary Schools
+
+
27669 Öğrencilerin BÖTE BÖlümüne İlişkin GÖrüşlerinin Rasch Ölçme Modeline GÖre Değerlendirilmesi (Fırat üniversitesi Örneği)
+
+
27672 The Impact Of Computer-Assisted Language Learning On Vocabulary Teaching: Jing and Instant Mesaging
+
+
27674 Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı: Yüz Yüze Verilen Bir Dersin Uzaktan Eğitim Sürecine Hazır Hale Getirilmesi
+
+
27675 Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamında Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Algı ve GÖrüşleri
+
+
27676 SCAMPER (YÖnlendirilmiş Beyin Fırtınası Tekniği)
+
+
27677 Yapay Sinir Ağı İle Hava Sıcaklığı Tahmini
+
+
27678 The Assessment in Art Education Through E-Portfolios
-
-
27679 Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Dersini Öğretimine YÖnelik GÖrüşleri üzerine Nitel Bir çalışma
+
+
27680 Standarts About Usage Social Network in Education Enviroments.
+
+
27681 OrtaÖğretim Öğrencilerinin 5e Öğrenme Modeli İle Desteklenmiş Webquest Ortamına İlişkin GÖrüşlerinin Değerlendirilmesi
+
+
27682 Educational Exploitation Of Content Management Systems: ITILT PROJECT CASE
+
+
27683 Students Teachers Perceptions About Story-and Game-Based Teaching
-
-
27684 Peer Evaluation of Teamwork and Individual Student Achievement
+
+
27686 The Effects of 3-D Online Social Environments in Educational Use on Student Success and Motivation: Second Life Case
+
+
27687 Fatih Projesinin Türkiyedeki Yaşam Boyu Öğrenme Politikalarına Getirebileceği Katkılar
+
-
27689 The Effects of Conducting The Primary School Science and Technology Lesson According To Context Based Approach on The Matter-Heat Subject
-
-
27690 Effectiveness and Impact of Group Projects in An Online Program
-
-
27691 üç Boyutlu Sanal Ortamda Oryantasyon
+
+
27692 Simulation-Based Training for Improving Management Skills: Military Experience
+
+
27693 Innovative Organization Culture: The Effects of Competitiveness Oriented Education Approaches and Staff Training Practices.
+
+
27694 Parents Technology Skills and Perception Over Technology Integration
-
-
27695 Critical Points and Dynamics of Instructional Design and Development Process in The Creation of Learning Material for Teaching Basic concepts to students with mental disabilities via multitouch screen
+
+
27696 Gender Differences in Game Preferences of Faculty of Education Students for Educational Game Design
+
+
27697 Perception of Turkish Computer Education and Instructional Technology Program Students and Alumni Towards Game Use in Education
+
+
27698 Use of Blogs in Teacher Education To Refect On Teaching Practices
+
-
27699 Lessons Learned Form Implementation of Learning by Design Method in a Learning Management System from The Instructors Perspective
+
+
27700 The Grouping of Informatics Knowledge Levels of the Students at Faculty of Education Using K-Means Algorithms
+
+
27702 Akıllı Tahta Kullanımının Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Karşı Tutumlarına ve Hücre BÖlünmesi Konusundaki Akademik Başarılarına Etkileri
+
-
27703 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Seviyelerinin Belirlenmesi
+
-
27704 The Effectiveness Of Using Graphic Novels in EFL Reading Classes
-
-
27705 Computer Using in Assisting Vocabulary Teaching on Young Learners
-
-
27706 The Technological Structure of Mobile Academic Research Support System
+
+
27707 Development Of A Job Satisfaction Scale for Information and Communication Technology Coordinators At School
+
+
27708 An Evalauation Of Quiz Management Tools For E-Learning Platforms
+
+
27709 Faculty Development in a Changing Academia: Rogers´ Diffusion of Innovation Theory Applied to Instructional Technology
-
+
27711 Eğitsel Hiper Ortamlarda Gezinim Performansı Değişkenlerinin Belirlenmesi
+
+
27712 Effectiveness of Two Corpus-Based Approaches on Turkish Students; Learning Grammar
+
+
27714 Computer Security Simulation for CEIT Students
-
-
27715 Designing Constructivist Software That Is Improved According To 5E Learning Model
-
-
27716 Senkron Uzaktan Eğitim Ortamında Dijital Kalem Teknolojisi Kullanımının Öğrenci Öğrenmesine Etkisi
-
+
27717 Kültürel FaktÖrlerin E-Öğrenmedeki Etkileri
+
+
27718 Facebook-Enhanced Face To Face Learning: The Architecture Studio
+
+
27719 İnternetin Bilgi Edinme Kaynağı Olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrenci GÖrüşlerine GÖre Değerlendirilmesi
+
+
27720 Sanal Kimya Laboratuvarı Geliştirilme Süreci
+
+
27721 Öğrenci GÖzüyle Sanal Kimya Laboratuvarının Değerlendirilmesi
+
+
27722 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖlümü DÖrdüncü Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe ve Mesleki Yeterliklerine YÖnelik GÖrüşleri
+
+
27723 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Algılarına GÖre Kendi Sınıf YÖnetimi Yeterlik Düzeyleri
+
+
27724 A Learner Guide: How Can Online Technologies Be Used Based on Learning Styles
+
+
27727 Bir Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak Elektronik Kitap
+
+
27728 Lisansüstü Öğrencilerinin Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterliliği ve Kullanım Becerilerinin çeşitli Değişkenlere GÖre Değerlendirilmesi( Fırat üniversitesi Örneği )
+
 
27729 Online (Web’e Dayalı) Ölçme ve Değerlendirme Güvenilir midir?
+
+
27730 Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireyinlerin Eğitimine YÖnelik Hazırlanan Yazılımların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
-
-
27731 İşitme Engelli Bireylerin Eğitimde Haptic Teknolojisinin Kullanımın Uzman GÖrüşleriyle Değerlendirilmesi
-
-
27733 Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Cihazlarının Eğitsel Bağlamda Kullanımına ve Eğitimde Fatih Projesine YÖnelik GÖrüşleri: Sincan İl Genel Meclisi İ.Ö.O. Örneği
+
+
27735 The Usage of Interformation and Communication Technologies in Sport Education
+
+
27736 Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda Öğrenci GÖrüşleri
+
+
27737 Educational Internet Use Self-Efficacy Belifs Of Preservice Elementary Mathematics Teachers
+
+
27739 Bilgisayar Kullanımı Öğretiminde Akran Değerlendirme
+
+
27740 Matematik Sınıflarında Yürütülen Bilgisayar Destekli Uygulamaların Öğretmen GÖrüşlerine Etkisi
+
+
27741 Dinamik Geometri Yazılımlarının DÖnüşüm Geometrisi Konusunda Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarılarına Etkisi
+
+
27743 SÖzleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi (Elazığ Alacakaya İlçesi Örneği)
+
-
27744 Analyzing Human Excellence in The Information Technology Education From Edge Of Chaos Theory
-
-
27745 Using Geogebra In Game Based Learning: Root Nubbers Discovery Game
+
+
27746 Development of OPC(OLE for Process Control) Based SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) System Using Siemens CPU 224 for Educational Purposes
+
+
27749 Proje ve Beceri Yarışmalarında Hedeflenen Kazanımlar, Katılımcıların Bu Süreçte Karşılaştığı Zorluklar ve Öneriler
+
+
27750 İlkÖğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri
+
+
27751 Rapid Multimedia Content CreationFor A Supportive Medical Rapid E-Learning Course
-
-
27754 Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine YÖnelik GÖrüşleri
+
+
27756 Musical Education Based on Computer
-
+
27757 Investigating Perception of Communication Skills of Pre-Service Teachers
+
+
27759 Parametresiz Hareket Problemlerinin Bilgisayarlı çÖzümü İçin Bir Modelin Önerilmesi
+
-
27760 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
+
+
27761 8. Sınıf Doğal Süreçler ünitesi İçin Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı: Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki GÖrüşleri
+
+
27762 Eğitsel Oyunların Tasarlanmasında Kullanılan Oyun Motorlarının Değerlendirilmesi
+
+
27763 Uzaktan Eğitim ve Grafik Tasarım (kursiyer.net.gov.tr Örneği)
+
+
27764 Investigating Primary School Students´ Engagement in Learning Objects
+
+
27766 Farklı Branşlardaki Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Sanal -Fiziksel Manipülatiflere Bakış Açılarının Karşılaştırılması
+
+
27767 çevrimiçi Sosyal Ağlar: Öğrenciler Neden Facebook Kullanmıyor?
+
+
27768 Design & Development of An Electronic Performance Support System For Novice Instructional Designers
-
+
27769 İlkÖğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri
+
+
27770 Integration Of Information Technologies Into Science and Technology Course: A Case Study
+
+
27771 çevrimiçi Sınav Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
+
+
27772 üniversite Öğrencileri Neden Facebook Kullanmaktan Kaçınıyor?
+
+
27774 The Conceptions Of The Candidates Of Teacher On “Micro Teaching Technique” Used in The Field Of Violin Tuition
-
-
27775 Değerler Eğitiminde Etkinlik Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Facebook Grupları
+
+
27776 Video Derslerin Öğrenenlerin Türev Başarılarına Etkisi
+
+
27777 E-Öğrenme Teknikleri İle Örgün Eğitimin Desteklenmesi
+
+
27778 Pre-Service Teachers´s Perception of Blog Use For Learning in Instructional Design Course
+
+
27780 Matematik ve Eğitimi üzerine Yapılan Tartışmalarda Web Temelli Tartışma Forumlarının Yeri
+
-
27781 Perceptions Of Students About Technology Integration
+
+
27782 Elemantary Students Use Of Smart Board The Effect Of Achievement and Attitude In Science and Technology Course
+
+
27783 Elementary School Students Learning About Nuclear Power Plants With The On-Line Scientific Argumentation Learning Program
+
+
27784 Ders YÖnetim Sistemler için Scorm Uyumlu Zengin Medya Destekli Ders İçeriği Geliştirme Aracı
+
+
27785 Effects Of The Digital Games On Academic Achievement, Retention and Motivation In Algorithms
+
+
27786 EFL Teachers Attitudes Towards Information and Communication Technologies(ICT)
+
+
27787 Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanımı
+
+
27788 Investigating Critical Properties of E-learning Portals That Support Teaching Mathematics at Elementary Levels
+
+
27790 Investigation Of The Awareness Of Accuracy and Reliability On Internet Based Resources
+
+
27791 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımı ve Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Hakkındaki GÖrüşleri
+
+
27792 Okullarda Teknoloji Kullanımındaki Engeller Konusunda Öğretmelerin Algıları
-
-
27793 Developing Educational Software In Instructional Design Course: A Case Study
-
-
27794 3D Learning Environment for “Conscious Individuals & Livable Environment” for Elementary Students
+
+
27795 Web Tabanlı Değerlendirme Sistemi Kullanılarak 5. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Ödev Değerlendirmesi ve Bu Sistemlerin Öğrenci üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması
+
+
27797 Sosyal Ağların YüksekÖğretimde Kullanımı: Gümüşhane üniversitesi, Facebook Örneği
+
+
27798 Myrobot: Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma Robotu
+
+
27799 Öğretimsel Videoların Temel Bilgisayar Derslerinde Kullanımına YÖnelik Öğretmen Adaylarının GÖrüşleri. - Teachers ´Views On The Use Of Instructional Videos In Basic Computer Courses.
+
+
27800 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖlümü Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
-
-
27801 Etkileşimli Tahtanın Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim YÖntemlerine Etkisi
+
+
27802 A New Approach To Computer Laboratuary Management
-
+
27803 Sanal Dünyaların Eğitim İçin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
+
+
27804 ANNDES: Bir Yapay Sinir Ağı Tasarım ve Eğitim Yazılımı
+
+
27805 İlkÖğretim Okullarında GÖrev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitime YÖnelik Tutumlarının İncelenmesi
-
-
27806 Yaşam Boyu Öğrenme Işığında Öğretmen Yeterlikleri
-
-
27807 Bir Sosyal Ağ Olarak Facebook`un Formal Eğitimde Kullanımı
+
+
27808 Students’ Views On Blended Learning Environment Designed For Programming Languages Course
+
+
27810 WhiteBoard Teknolojisi Kullanılarak Etkileşimli Öğrenme Ortamı Gerçekleştirilmesi
+
+
27811 Translation and Adoption Of Teaching Belief Survey
-
-
27812 Effect Of Virtual Manipulatives In Primary School Mathematics Courses
-
+
27813 Understanding A Senior Faculty’s Needs and Concerns In A Technology Mentoring Program
-
+
27815 Güvenli Bilgisayar ve Internet Kullanımına YÖnelik Bir Web Tabanlı Öğretim Ortamının Geliştirilmesi
+
+
27816 Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Teknolojik Bilgi Yeterliklerinin İncelenmesi
-
-
27817 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının KPSS´ye YÖnelik Tutumlarının İncelenmesi
-
+
27818 Pre-Service Early Childhood Teachers; Perceptions Towards The Using Educational Computer Games
+
+
27819 Docebo Öğrenme YÖnetim Sisteminin Web Tabanlı Öğretim Gereksinimlerini Karşılama Açısından İncelenmesi
+
+
27820 Öğretim Elemanlarının Kişisel Zaman YÖnetiminde Bilgisayarı Kullanma Düzeyleri
+
27821 How Might TPACK Empower Teachers?
-
+
27822 The Study Practice Of Using Midi Keyboard and Computer For Songs In Music Education
+
+
27823 İlkÖğretim Okullarında Sosyal Kulüp çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar
+
+
27824 Performance Appraisal and Professional Development of Research Assistants At A University According To Their Career Stages
+
-
27825 üniversite Web Sayfalarının Gezinme Kolaylaştırıcıları Açısından İncelenmesi: Türkiye Örneklemi
+
+
27826 İlkÖğretim Okulları Web Sitelerinin Kullanılabilirliğinin ve İçeriğinin Ölçülmesi
+
-
27827 Öğrenen İçerik Etkileşiminin Genişletilmiş Gerçeklik İle Zenginleştirilmesi
+
+
27828 İlkÖğretim Kademesinde GÖrev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili GÖrüşleri
-
-
27829 Flash İle Reusable Mobil Öğrenme Nesneleri üretimi (Developing Reusable Mobile Learning Objects Using Flash)
+
+
27830 üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Yabancı Dil Düzeyine, Cinsiyete, Bilgisayar Sahipliğine ve İnternet Kullanım Sıklıklarına GÖre İncelenmesi
+
+
27833 Dünyada İnternetin Güvenli Kullanımına YÖnelik Uygulama Örnekleri ve Türkiye´de Bilinçlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Öneriler
+
+
27834 Capacity of Public Health Administrators Under The Ministry of Health,Thailand.
+
+
27837 Rehber Öğretmenlerin; Öğrencilerin İnternete YÖnelik Yaşayabilecekleri Sorunlarında Rehberlik Açısından Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
+
+
27839 Achievement Goal Orientation and Its Footprints On Internet search Patterns
+
 
27840 Computer Usage As Instructional Resources For Vocational Training In Nigeria
-
-
27842 The Wizard Of Oz-Migrating From One LMS To Another
+
+
27843 Violence In Computer Games
+
+
27844 Mebbis (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) Web Sitesi Kullanılabilirlik Değerlendirilmesi ve Analizi
+
+
27845 Dijital Yerlilerde Bilişsel Yük Kuramı ve çoklu GÖrev(Multitasking)
+
+
27846 Uzaktan Eğitime YÖnelik Tutum Geliştirme YÖntemlerinin Karşılaştırılması: Küçük Deneyimler ve Uzaktan Eğitim Tanıtımları
-
-
27847 The Study Of The Attitudes Of The Students At Education Faculty Towards The Internet Through Certain Variables
-
-
27848 Kişiye Özgü Öğretim İçin Eğitsel Bir Ders Materyali Yazılım Programının Geliştirilmesi
+
27850 Pre-Service Computer Teachers´ Suggestions On Education Faculty Websites´ Help Menu
+
-
27851 Bilgisayar Derslerinde Uygulama Dosyalarının Öğrencilerden çevrim İçi (Online) Alınarak Değerlendirilmesi
+
+ 
27852 Uzaktan Eğitimde Fırat üniversitesinin Yeri
+
+ 
27853 Contrastive Study Of Cyberloafing Behaviours
+
+
27854 Uzman, Aile ve Öğretmen GÖzü İle Eğitim Yazılımları: EYADES
-
-
27856 Yüz Tanıma Algoritmaları
+
+
27857 Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemlerinde Öğrenci Modelinin Oluşturulması ve Ders Materyallerinin Sunumu
+
27858 Mobil Telefonlarına YÖnelik Ders İçerik Paketinin Geliştirilmesi ve Tasarımı
+
+
27859 Analysing Relationships Between Emotional Intelligence and Learning Styles Of Distance Learning Students
-
-
27860 Navigasyon Sistemi İçin Araç Güzergâhı Belirlenmesinde Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi Kullanımı
+
+
27861 Application of Barcode Tattoo in Security Systems
+
+
27862 Interactive Role-Based Game Design For Artificial Intelligence Course
-
+
27863 Keloğlan Matematik ülkesinde; Eğitim Yazılımının, Matematik Eğitim Müfredatına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
-
-
27865 Sosyal Ağların Öğrenci Başarısı üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanarak İncelenmesi
+
+
27867 Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı
+
-
27868 üstün Yetenekli Öğrencilere Programlama Öğretiminin Problem çÖzmeye Katkısı Konusunda Öğretmen GÖrüşleri
+
+
27869 Sabit Telefon Hizmetlerinde Arayan Hat Bilgisi, İletişimin Tespiti ve Trafik Değişim Noktaları üzerine Bir çalışma
+
+
27870 Öğretim Tasarımında GÖrsel ve İşitsel Modaliteler üzerine Yapılan çalışmaların İncelenmesi
+
-
27872 Review About Font Typography On Instructional Design
+
-
27873 Operational Risk Evaluating and Modeling for E-Banking
+
-
27879 Postmodern Bir Drama Uygulaması: Mekanik Kavramları Kullanılarak Hazırlanmış Kavram Ağı
+
+
27880 Educational Technology Leaders As Mentors In The Technology Integration Process: Realizing Roles
+
-
27882 İlkÖğretim Matematik Dersinin NCTM Standartları Teknoloji İlkesine GÖre Örneklendirilmesi
-
-
27887 Öğrencilerinin GÖzüyle Prof. Dr. Cevat Alkan
+
-
27888 Belirli İntegral Konusunda Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra Kullanarak çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi
+
+
27889 OrtaÖğretim Matematik Dersinde GeoGebra Kullanımı üzerine Öğretmen Adaylarının GÖrüşleri
+
+
27891 E-kitap Okuyucuların Kullanım Deneyimlerine YÖnelik Alanyazın İncelemesi
+
+
27892 An Approach To Ontologies Alignment Based Upon Pareto Front
+
+
27893 Öğretmen Eğitiminde Web Tabanlı Öz ve Akran Değerlendirme Sistemleri
-
-
27896 üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojisiyle İlişkisi
+
-
27897 Bilgisayar ve Teknoloji Derslerinde Öğrencilerin Kabiliyetlerini Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenmenin Önemi
+
+
27898 Öğretmenlerin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri: KKTC Örneği
-
+
27899
Quality of Service Performance Evaluation on Low-Level-Traffic (IEEE 802.11e) using OPNET
+
 
27900 Okullarda ve Eğitim Kurumlarında Sanallaştırma Teknolojileri
+
 
27901 Nitelikli İşgücü İçin Bilişim Teknolojileri Yetkinlik Sertifikası (SODES İstihdam Projesi)
+
 
27903
The Relationship Between The University Students Learning Styles and Causes Of Failure
-
 
27905 Temel Bilişim Derslerinin üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına Etkisi
+
27906 Öğretmen Adaylarının Web Tasarımı Dersinde E-Portfolio Uygulamasına Karşı Tutumları
+
27910 üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına YÖnelik Tutumları
+
+
27911 The Role Of Information and Communication Technologies in Organizational Learning Of Schools
+
 

gold-sponsor
turkcell

promethean logo

surat egitim


nisanbilgisayar

acto

...

Games like gold miner games and games for mobile gamikro games to people around the world.