Accepted Papers

Abstract evaluation process was completed. Please login your account, check your acceptance letter(s) of your paper. Final Paper Submission deadline is 26th August.  

Last Update:03.08.2011, 13:29, 226 Paper Accepted

Paper ID

TITLE

27605

Boyun Eğici Davranışlar ile Siber Zorbalık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Aracılığının İncelenmesi

27608

Makıng Wave Concept Tangible

27609

Students´ Attitudes about a New Technology in Education: Mobile Learning

27612

Distance Learning in Engineering and Technology

27613

Mobile technologies and learning

27614

Student-Centred Approach In Developing Video Project: Impact On Metacognitive Process Among Student-Teachers At Al-Ain University (Uae) And International Islamic University Malaysia

27615

The Problems Of The Information Technology Courses At Secondary Schools

27616

Use Of Open Source Software Pc Emulator (Qemu) In Operating System Course And Student Evaluation

27617

Çocukların Gözüyle Onların İnternet Kullanım Profilleri Ve Ailelerin Getirdiği Sınırlamalar: Anamur İlçe Örneği

27618

Innovative Technologies for Engaging Classrooms iTEC

27620

Are Candidates Satisfied Enough While Using Online Registration to Private Aptitude Tests?

27621

İlköğretim Öğrencilerinin İnterneti Ve Arama Motorlarını Kullanım Durumları

27622

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi ( Increasing Opportunities Improving Technology Movement (Fatih) Project)

27623

The Application Of New Computing Algorithm In Edge Detection

27630

The Predictive Role Of Self-Esteem And Self-Perception On Problematic Internet Use

27631

Relationship Between University Students´ Problematic Internet Use And Their Academic Self-Efficacy, Academic Procrastination, And Eating Attitudes

27632

Ortaöğretim Ve Yüksek Öğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

27633

Okul Öncesi Öğrencilerin İnternet Kullanımı İle Bilişsel Duyuşsal Ve Sosyal Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

27634

Probleme Dayalı Öğretimde Senaryo Süreci

27635

Adaptive E-learning System

27636

Second Life Ortamında Rol Oynama Tekniği İle Yabancı Dil Öğretiminin Tasarımı Ve Uygulanması

27637

Görsel İletişim Araçlarının Öğrenmeye Etkileri (Avantaj ve Dezavantajlar)

27638

Adapting The Quality Function Deployment Method To E-Learning System Development Processes

27639

Analogies In Introductory Programming Course: A Case Study

27641

Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

27642

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Gelişimlerinin İncelenmesi

27643

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi Öz Güvenlerinin İncelenmesi

27647

Factors Affecting The First Attempt Standard Test

27649

Mobile Learning, Opportunities and Challenges in Higher Education of Iran

27651

Web Based Education Of Matlab Programming And Application Of Online Exam

27652

Evaluating The Effect Of Teaching Strategies And Learning Styles To Students´ Success

27653

Eğitimde Fatih Projesinin Sağlaması Öngörülen Fayda Ve Sosyal Etkileri

27655

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi Ve Projenin Eğitim Alanındaki Yansımaları

27656

Modeling Teacher Candidates´ Achievement Of Computer Course According To Some Variables

27657

Yatılı Okuyan Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri

27658

Use of Molecular Modeling Programs in Teaching Organic Chemistry: The Case of Cyclohexane

27659

Değişik Branşlarda Okuyan Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşleri

27660

Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarının İrdelenmesi

27661

Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine Yönelik Geliştirilmiş Zenginleştirilmiş Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Tanıtımı

27662

Bilgi Teknolojileri Yönetim Süreçleriyle Bütünleşik Bir E-Öğrenme Tasarım Modeli

27663

Bilgisayar Destekli Öğretimin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Ve Olasılık Ünitesini Öğrenmeleri Üzerine Etkisi

27664

Use Of The Program Hot Potatoes In The Teaching At The Primary School

27665

Developing A Web Based E-Commerce Application Using ASP.Net Technology

27667

Türkçe Uzaktan Eğitim Araştırmalarında Güncel Eğilimler

27668

Attitudes and Motivation of English Language Teachers Concerning the DynEd System in Secondary Schools

27669

Öğrencilerin BÖTE Bölümüne İlişkin Görüşlerinin Rasch Ölçme Modeline Göre Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)

27672

The Impact Of Computer-Assisted Language Learning On Vocabulary Teaching: Jing And Instant Messaging

27674

Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı: Yüz Yüze Verilen Bir Dersin Uzaktan Eğitim Sürecine Hazır Hale Getirilmesi

27675

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamında Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Algı ve Görüşleri

27676

SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası Tekniği)

27677

Yapay Sinir Ağı İle Hava Sıcaklığı Tahmini

27678

The Assessment in Art Education Through E-Portfolios

27679

Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Dersini Öğretimine Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

27680

Standarts About Usage Social Network in Education Enviroments.

27681

Ortaöğretim öğrencilerinin 5e öğrenme Modeli ile desteklenmiş Webquest ortamına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

27682

Educational Exploitation Of Content Management Systems: ITILT Project Case

27683

Students Teachers Perceptions about Story-and Game-Based Teaching

27684

Peer Evaluation of Teamwork and Individual Student Achievement

27686

The Effects Of 3-D Online Social Environments In Educational Use On Student Success And Motivation: Second Life Case

27689

The Effects Of Conducting The Primary School Science And Technology Lesson According To Context Based Approach On The Matter-Heat Subject

27690

Effectiveness And Impact Of Group Projects In An Online Program

27691

Üç Boyutlu Sanal Ortamda Oryantasyon

27692

Simulation-Based Training for Improving Management Skills: Military Experience

27693

Innovative Organization Culture: The Effects of Competitiveness Oriented Education Approaches and Staff Training Practices.

27694

Parents Technology Skills and Perception over Technology Integration

27695

Critical Points And Dynamics Of Instructional Design And Development Process In The Creation Of Learning Material For Teaching Basic Concepts To Students With Mental Disabilities Via Multitouch Screen

27696

Gender Differences in Game Preferences of Faculty of Education Students for Educational Game Design

27697

Perception of Turkish Computer Education and Instructional Technology Program Students and Alumni towards Game Use in Education

27698

Use Of Blogs In Teacher Education To Reflect On Teaching Practices

27699

Lessons Learned form Implementation of Learning by Design Method in a Learning Management System from the Instructors Perspective

27700

The Grouping of Informatics Knowledge Levels of the Students at Faculty of Education Using K-means Algorithms

27702

Akıllı tahta kullanımının Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutumlarına ve hücre bölünmesi konusundaki akademik başarılarına etkileri

27703

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Seviyelerinin Belirlenmesi

27704

The Effectiveness Of Using Graphic Novels In EFL Reading Classes

27705

Computer Using In Assisting Vocabulary Teaching On Young Learners

27706

The Technological Structure of Mobile Academic Research Support System

27707

Development Of A Job Satisfaction Scale For Information And Communication Technology Coordinators At School

27708

AN EVALAUATION OF QUIZ MANAGEMENT TOOLS FOR E-LEARNING PLATFORMS

27709

Faculty Development in a Changing Academia: Rogers´ Diffusion of Innovation Theory Applied to Instructional Technology

27711

Eğitsel Hiper Ortamlarda Gezinim Performansı Değişkenlerinin Belirlenmesi

27712

Effectiveness of Two Corpus-Based Approaches on Turkish Students; Learning Grammar

27715

Designing Constructivist Software That Is Improved According To 5e Learning Model

27716

Senkron Uzaktan Eğitim Ortamında Dijital Kalem Teknolojisi Kullanımının Öğrenci Öğrenmesine Etkisi

27717

Kültürel Faktörlerin E-öğrenme’deki Etkileri

27718

Facebook-Enhanced Face To Face Learning: The Architecture Studio

27719

İnternetin Bilgi Edinme Kaynağı Olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

27720

Sanal Kimya Laboratuvarı Geliştirilme Süreci

27721

Öğrenci Gözüyle Sanal Kimya Laboratuvarının Değerlendirilmesi

27722

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Ve Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşleri

27723

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Algılarına Göre Kendi Sınıf Yönetimi Yeterlik Düzeyleri

27724

A Learner Guide: How can Online Technologies be Used Based on Learning Styles

27727

Bir Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak Elektronik Kitap

27728

Lisansüstü Öğrencilerinin Bilgisayara İlişkin Öz-yeterliliği ve Kullanım Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi( Fırat Üniversitesi Örneği )

27729

Online (Web’e dayalı) Ölçme ve Değerlendirme Güvenilir midir?

27730

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitimine Yönelik Hazırlanan Yazılımların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

27731

İşitme Engelli Bireylerin Eğitimde Haptic Teknolojisinin Kullanımın Uzman Görüşleriyle Değerlendirilmesi

27733

Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Cihazlarının Eğitsel Bağlamda Kullanımına ve Eğitimde FATİH Projesine Yönelik Görüşleri: Sincan İl Genel Meclisi İ.Ö.O. Örneği

27735

The Usage Of Information And Communication Technologies In Sport Education

27736

Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda Öğrenci Görüşleri

27737

Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs Of Preservice Elementary Mathematics Teachers

27739

Bilgisayar Kullanımı Öğretiminde Akran Değerlendirme

27740

Matematik Sınıflarında Yürütülen Bilgisayar Destekli Uygulamaların Öğretmen Görüşlerine Etkisi

27741

Dinamik Geometri Yazılımlarının Dönüşüm Geometrisi Konusunda Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarılarına Etkisi

27745

Using Geogebra In Game Based Learning: Root Numbers Discovery Game

27746

Development of OPC(OLE for Process Control) Based SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) System Using Siemens CPU 224 for Educational Purposes

27749

Proje ve Beceri Yarışmalarında Hedeflenen Kazanımlar, Katılımcıların Bu Süreçte Karşılaştığı Zorluklar ve Öneriler

27750

İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri

27754

Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Sürecine Yönelik Görüşleri

27755

The Factors That Affect Computer Teacher Self-Efficacy Beliefs Of Department Of Computer Education And Instructional Technologies Students

27756

Musical Education Based on Computer

27757

Investigating Perception of Communication Skills of Pre-service Teachers

27758

Müzik Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma

27759

Parametresiz Hareket Problemlerinin Bilgisayarlı Çözümü İçin Bir Modelin Önerilmesi

27760

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

27761

8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi için Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı: Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri

27762

Eğitsel Oyunların Tasarlanmasında Kullanılan Oyun Motorlarının Değerlendirilmesi

27763

Uzaktan eğitim ve grafik tasarım (kursiyer.net.gov.tr örneği)

27764

Investigating Primary School Students´ Engagement in Learning Objects

27766

Farklı Branşlardaki Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Sanal-Fiziksel Manipülatiflere Bakış Açılarının Karşılaştırılması

27767

Çevrimiçi Sosyal Ağlar: Öğrenciler Neden Facebook Kullanmıyor?

27768

Design & Development of an Electronic Performance Support System for Novice Instructional Designers

27824

Performance Appraisal and Professional Development of Research Assistants at a University According to Their Career Stages

27834

Capacity of Public Health Administrators under the Ministry of Health,Thailand.

27840

Computer usage as instructional resources for vocational training in Nigeria

27769

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri

27770

Integration Of Information Technologies Into Science And Technology Course: A Case Study

27771

Çevrimiçi Sınav Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

27772

Üniversite Öğrencileri Neden Facebook Kullanmaktan Kaçınıyor?

27774

The conceptions of the candidates of teacher on “micro teaching technique” used in the field of violin tuition

27775

Değerler Eğitiminde Etkinlik Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Facebook Grupları

27776

Video Derslerin Öğrenenlerin Türev Başarılarına Etkisi

27777

E-öğrenme teknikleri ile örgün eğitimin desteklenmesi

27778

Pre-Service Teachers´s Perception of Blog Use for Learning in Instructional Design Course

27779

Computer Self-Efficacy: Effects On Teachers And Students

27780

Matematik Ve Eğitimi Üzerine Yapılan Tartışmalarda Web Temelli Tartışma Forumlarının Yeri

27781

Perceptions Of Students About Technology Integration

27782

Elementary Students Use Of Smart Board The Effect Of Achievement And Attitude In Science And Technology Course

27783

Elementary School Students Learning About Nuclear Power Plants With The On-Line Scientific Argumentation Learning Program

27784

Ders Yönetim Sistemler için Scorm Uyumlu Zengin Medya Destekli Ders İçeriği Geliştirme Aracı

27785

Effects Of The Digital Games On Academic Achievement, Retention And Motivation In Algorithms

27786

EFL Teachers Attitudes Towards Information And Communication Technologies (ICT)

27787

Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanımı

27788

Investigating Critical Properties of E-learning Portals That Support Teaching Mathematics at Elementary Levels

27790

Investigation Of The Awareness Of Accuracy And Reliability On Internet Based Resources

27791

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımı Ve Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

27792

Okullarda Teknoloji Kullanımındaki Engeller Konusunda Öğretmelerin Algıları

27793

Developing Educational Software In Instructional Design Course: A Case Study

27794

3D Learning Environment for “Conscious Individuals & Livable Environment” for Elementary Students

27795

Web Tabanlı Değerlendirme Sistemi Kullanılarak 5. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Ödev Değerlendirmesi Ve Bu Sistemlerin Öğrenci Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması

27797

Sosyal Ağların Yükseköğretimde Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi, Facebook Örneği

27798

Myrobot: Kablosuz Kontrol Edilebilen Mobil Araştırma Robotu

27799

Öğretimsel Videoların Temel Bilgisayar Derslerinde Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

27800

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

27801

Etkileşimli Tahtanın Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemlerine Etkisi

27802

A New Approach To Computer Laboratuary Management

27803

Sanal Dünyaların Eğitim İçin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

27804

Anndes: Bir Yapay Sinir Ağı Tasarım Ve Eğitim Yazılımı

27805

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

27806

Yaşam Boyu Öğrenme Işığında Öğretmen Yeterlikleri

27807

Bir Sosyal Ağ Olarak Facebook’Un Formal Eğitimde Kullanımı

27808

Students’ Views On Blended Learning Environment Designed For Programming Languages Course

27809

Prospective Mathematics Teachers´s Views on the Use of GeoGebra in Secondary Mathematics Curriculum

27810

WhiteBoard Teknolojisi Kullanılarak Etkileşimli Öğrenme Ortamı Gerçekleştirilmesi

27811

Translation And Adoption Of Teaching Belief Survey

27812

Effect Of Virtual Manipulatives In Primary School Mathematics Courses

27813

Understanding a Senior Faculty’s Needs and Concerns in a Technology Mentoring Program

27814

Developing Worksheets For Definite Integral By Using Dynamic Mathematics Software With Geogebra

27815

Güvenli Bilgisayar ve Internet Kullanımına Yönelik Bir Web Tabanlı Öğretim Ortamının Geliştirilmesi

27816

Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Teknolojik Bilgi Yeterliklerinin İncelenmesi

27817

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarinin Kpss´ye Yönelik Tutumlarinin Incelenmesi

27818

Pre-Service Early Childhood Teachers’ Perceptions Towards the Using Educational Computer Games

27819

Docebo Öğrenme Yönetim Sisteminin Web Tabanlı Öğretim Gereksinimlerini Karşılama Açısından İncelenmesi

27820

Öğretim Elemanlarinin Kişisel Zaman Yönetiminde Bilgisayari Kullanma Düzeyleri

27821

How Might TPACK Empower Teachers?

27822

The Study Practice Of Using Midi Keyboard And Computer For Songs In Music Education

27825

Üniversite Web Sayfalarının Gezinme Kolaylaştırıcıları Açısından İncelenmesi: Türkiye Örneklemi

27826

Ilköğretim Okullari Web Sitelerinin Kullanilabilirliğinin Ve Içeriğinin Ölçülmesi

27827

Öğrenen Içerik Etkileşiminin Genişletilmiş Gerçeklik Ile Zenginleştirilmesi

27828

İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri

27829

Flash Ile Reusable Mobil Öğrenme Nesneleri Üretimi(Developing Reusable Mobile Learning Objects Using Flash)

27830

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Yabancı Dil Düzeyine, Cinsiyete, Bilgisayar Sahipliğine ve İnternet Kullanım Sıklıklarına Göre İncelenmesi

27835

Analyzing Negative Side Effects of OSN Tools on Youth

27836

Modeling issues in Enterprise Architecture: A case from University

27838

Vulnerability of NFC Security, Case of Campus Life

27839

Achievement goal orientation and its footprints on Internet search patterns

27842

The Wizard of Oz-Migrating from one LMS to another

27644

Yaşam Boyu Öğrenme Programinin Teknolojik Gelişmelere Olan Katkısının Incelenmesine İlişkin Yükseköğretim Öğrenci Görüşleri : Bozok Üniversitesi Örneği

27687

Fatih Projesinin Türkiye’deki Yaşam Boyu Öğrenme Politikalarına Getirebileceği Katkılar

27714

Computer Security Simulation for CEIT Students

27833

Dünyada İnternetin Güvenli Kullanımına Yönelik Uygulama Örnekleri ve Türkiye´de Bilinçlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Öneriler

27844

Mebbis (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) web sitesi kullanılabilirlik değerlendirilmesi ve analizi

27845

Dijital Yerlilerde Bilişsel Yük Kuramı Ve Çoklu Görev (Multitasking)

27846

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Geliştirme Yöntemlerinin Karşilaştırılması: Küçük Deneyimler Ve Uzaktan Eğitim Tanıtımları

27847

The Study Of The Attitudes Of The Students At Education Faculty Towards The Internet Through Certain Variables

27850

Pre-Service Computer Teachers´ Suggestions On Education Faculty Websites´ Help Menu

27851

Bilgisayar Derslerinde Uygulama Dosyalarının Öğrencilerden Çevrim içi (Online) Alınarak Değerlendirilmesi

27852

Uzaktan Eğitimde Fırat Üniversitesinin Yeri

27853

Contrastive Study Of Cyberloafing Behaviours

27856

Yüz Tanıma Algoritmalari

27859

Analysing Relationships Between Emotional Intelligence And Learning Styles Of Distance Learning Students

27860

Navigasyon Sistemi için Araç Güzergâhı Belirlenmesinde Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi Kullanımı

27861

Application of Barcode Tattoo in security systems

27862

Interactive Role-Based Game Design For Artificial Intelligence Course

27864

Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Sürecinde Çevrim Içi Modüler Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Görüşler

27865

Sosyal Ağların Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanarak İncelenmesi

27868

Üstün Yetenekli Öğrencilere Programlama Öğretiminin Problem Çözmeye Katkısı Konusunda Öğretmen Görüşleri

27870

Öğretim Tasarımında Görsel Ve İşitsel Modaliteler Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

27872

Review About Font Typography On Instructional Design

27873

Operational Risk Evaluating and Modeling for E-banking

27879

Postmodern Bir Drama Uygulaması: Mekanik Kavramları Kullanılarak Hazırlanmış Kavram Ağı

27874

Çevrimiçi Dersler İçin Kalite Standartları

27867

Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı

 

 

27863

Keloğlan Matematik Ülkesinde; Eğitim Yazılımının, Matematik Eğitim Müfredatına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

27854

Uzman, Aile Ve Öğretmen Gözü İle Eğitim Yazılımları: Eyades

27857

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemlerinde Öğrenci Modelinin Oluşturulması ve Ders Materyallerinin Sunumu

27848

Kişiye Özgü Öğretim İçin Eğitsel Bir Ders Materyali Yazılım Programının Geliştirilmesi

27823

İlköğretim Okullarında Sosyal Kulüp Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar

27743

Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi (Elazığ Alacakaya İlçesi Örneği)

27744

Analyzing Human Excellence In The Information Technology Education From Edge Of Chaos Theory

27751

Rapid Multimedia Content Creation For A Supportive Medical Rapid E-Learning Course

27858

Mobil Telefonlarına Yönelik Ders Içerik Paketinin Geliştirilmesi Ve Tasarımı

27869

Sabit Telefon Hizmetlerinde Arayan Hat Bilgisi, İletişimin Tespiti Ve Trafik Değişim Noktaları Üzerine Bir Çalışma

27880

Educational Technology Leaders As Mentors In The Technology Integration Process: Realizing Roles

27598

Using Game Concept In Introductionary Programming Courses: Scratch Example

 

 

 

gold-sponsor
turkcell

promethean logo

surat egitim


nisanbilgisayar

acto

...

Games like gold miner games and games for mobile gamikro games to people around the world.